Gebruiksvoorwaarden

(Recentste versie: 9 maart 2016)

INHOUD

GEBRUIKSVOORWAARDEN

1. VOORWAARDEN

2. DOEL VAN DE WEBSITE

3. TOEPASSELIJKHEID EN BINDEND KARAKTER

4. EEN ACCOUNT AANMAKEN

5. EEN ACCOUNT AANMAKEN EN HET PLATFORM GEBRUIKEN

6. CORRECT EN VEILIG GEBRUIK VAN DE WEBSITE

7. RELATIE TUSSEN GEBRUIKERS

8. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

9. PARTNERS

10. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

11. GEBRUIK VAN GEGEVENS

12. OVERMACHT

13. WIJZIGINGEN

14. VOLLEDIGE OVEREENKOMST

15. TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSBEVOEGDHEID

16. CONTACT

Bedankt voor uw bezoek aan onze website www.abitaz.com, die eigendom is en wordt beheerd door ABITAZ bvba (hierna ‘ABITAZ’), met maatschappelijke zetel in België, 2222 ITEGEM, August Heylenstraat 7, geregistreerd in het Belgische Rechtspersonenregister onder het nummer 0649.629.883.

Gelieve deze Gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen aangezien het gebruik van de Website impliceert dat u onderhavige Gebruiksvoorwaarden aanvaardt. Deze Gebruiksvoorwaarden gelden voor alle toegang en gebruik van de Website door geregistreerde gebruikers (waaronder het aanmaken van een account, het posten van content en het gebruiken van het Platform).

Bij het aanmaken van een account, bevestigt u dat u deze Gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en ze aanvaardt. Wanneer u de Website bezoekt, een account aanmaakt, zich aanmeldt op een account of de Website op een andere manier gebruikt, erkent en aanvaardt u deze Gebruiksvoorwaarden.

DISCLAIMER  

ABITAZ respecteert de intellectuele eigendomsrechten van zijn Gebruikers en verwacht van zijn Gebruikers hetzelfde. Daarom geeft ABITAZ zichzelf het recht om content die in strijd is met de auteursrechten van derden te verwijderen.1. Voorwaarden

In deze Gebruiksvoorwaarden hebben, tenzij uit de context iets anders blijkt, de volgende woorden en zinnen de volgende betekenis:

Registratieformulier’: het (elektronische) formulier waarmee iemand zich registreert als een Gebruiker van de Website.

Account’: het persoonlijke gebruikersaccount dat op de Website wordt aangemaakt zodra de Gebruiker zich heeft geregistreerd en het Registratieformulier heeft ingevuld.

Gebruiksvoorwaarden’: onderhavige Gebruiksvoorwaarden die de toegang tot en het gebruik van de Website regelen.

ABITAZ’ of ‘Wij/Ons’: ABITAZ bvba, met maatschappelijke zetel in België, 2222 ITEGEM, August Heylenstraat 7, geregistreerd in het Belgische Rechtspersonenregister onder het nummer 0649.629.883, eigenaar en beheerder van www.abitaz.com.

Diensten’: die diensten die ABITAZ aan de Gebruiker aanbiedt, zoals het ter beschikking stellen van een socialmediaplatform waarop Gebruikers content (foto’s enz.) kunnen uploaden en met elkaar kunnen communiceren.

Content’: de content die een Gebruiker uploadt met de bedoeling deze te delen op het Platform (foto’s, afbeeldingen, tekst, berichten enz.)

Gebruiker’: de persoon die een Account op de Website heeft aangemaakt en het Platform dus kan gebruiken.

Persoonsgegevens’: de gegevens waarmee een Gebruiker toegang krijgt tot het systeem van ABITAZ op de Website.

Website’: de website die eigendom is en wordt beheerd door ABITAZ, en bereikbaar is via het volgende adres: www.abitaz.com.

Platform’: De Gebruikersruimte van de Website, inclusief het gebruikersforum, het socialmediaplatform waarop Gebruikers content kunnen uploaden en content kunnen delen met andere Gebruikers en elke tool die alleen Gebruikers kunnen gebruiken.


2. DOEL VAN DE WEBSITE

2.1. De Website is een socialmediaplatform waarop Gebruikers een massa content kunnen uploaden en bv. foto’s, content en ideeën met andere Gebruikers kunnen delen.

2.2. De Website wil een internetplatform van hoge kwaliteit aanbieden, waarop Gebruikers ideeën, ervaring, foto’s en andere content kunnen uitwisselen.

2.3. Gebruikers handelen er in eigen naam en voor eigen rekening. De Website en het Platform zijn niet bedoeld om een relatie tussen de Gebruiker en ABITAZ of tussen Gebruikers onderling vast te leggen.

3. TOEPASSELIJKHEID EN BINDEND KARAKTER

3.1. Deze Gebruiksvoorwaarden gelden voor elke Gebruiker van de Website. Het gebruik van de Website omvat het raadplegen van content, het aanmaken van een account, het uploaden en downloaden van content en het posten van berichten.

3.2. Deze Gebruiksvoorwaarden gelden alleen voor Gebruikers. De Gebruiksvoorwaarden voor niet-geregistreerde bezoekers vindt u hier: www.abitaz.com/publicterms.

3.3. Door de Website te gebruiken erkent en aanvaardt de Gebruiker onderhavige Gebruiksvoorwaarden.

3.4. Deze Gebruiksvoorwaarden definiëren en regelen de juridische relatie tussen ABITAZ en de Gebruiker(s).

3.5. ABITAZ behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden op elk ogenblik aan te passen of te wijzigen. Daarom moeten Gebruikers de Gebruiksvoorwaarden lezen voor elk gebruik van de Website.

4. EEN ACCOUNT AANMAKEN

4.1. Om de Website en het Platform te gebruiken en deel te nemen aan de socialmediacommunity van Abitaz, moeten bezoekers van de Website een Account aanmaken door hun Persoonsgegevens in te vullen op het Registratieformulier op de Website. Ze moeten het Registratieformulier volledig, nauwgezet en waarheidsgetrouw invullen. Bezoekers van de Website kunnen ook een Account aanmaken door in te loggen via hun Facebook-profiel.

4.2. Het is verboden om zonder toestemming de identiteit van derden, volmachten of tijdelijke e-mailadressen te gebruiken.

4.3. Wanneer ze zich registreren, moeten Gebruikers onderhavige Gebruiksvoorwaarden aanvaarden door het vakje aan te vinken.

4.4. ABITAZ behoudt zich het recht voor een Registratie te aanvaarden of te weigeren. ABITAZ mag een Registratie weigeren om bv. de volgende redenen:

· De Gebruiker geeft niet de gevraagde identificatiegegevens op of geeft onvolledige of verkeerde gegevens op;

· De Gebruiker probeert zich verschillende malen te registreren met verschillende namen;

· De Gebruiker maakt zonder toestemming gebruik van de identiteit van derden;

· De Gebruiker komt de in deze Gebruiksvoorwaarden beschreven verplichtingen niet na, deed dat niet in het verleden of ABITAZ kan redelijkerwijs aannemen dat hij dat ook in de toekomst niet zal doen;

· Elke andere reden waardoor ABITAZ redelijkerwijs kan oordelen om de Registratie niet te aanvaarden.

4.5. Wanneer Gebruikers deze Gebruiksvoorwaarden aanvaarden, moeten ze bevestigen dat ze minstens 18 jaar zijn of de toestemming hebben gekregen van hun ouders of voogd. ABITAZ behoudt zich het recht voor om een Account van een minderjarige onmiddellijk, onvoorwaardelijk en eenzijdig af te sluiten zonder voorafgaande kennisgeving, tenzij een schriftelijke toestemming van ouders of voogd kan worden voorgelegd.

4.6. Het Account van de Gebruiker wordt actief nadat de Gebruiker zich heeft geregistreerd en de Gebruiksvoorwaarden en Privacy- en Cookiepolicy heeft aanvaard. De Gebruiker ontvangt een e-mail ter bevestiging van de activering van zijn Account. Deze mail bevat een login (e-mailadres) en wachtwoord (gegenereerd door ABITAZ). Vervolgens krijgt de Gebruiker toegang tot het Platform om bv. zijn Persoonsgegevens te beheren, content te delen, berichten te posten enz.

4.7. Gebruikers kunnen hun Account op de Website afsluiten met een e-mail naar de operator. Na onze officiële bevestiging via mail wordt het Account van de Gebruiker inactief.

5. EEN ACCOUNT AANMAKEN EN HET PLATFORM GEBRUIKEN

5.1. Alleen geregistreerde Gebruikers mogen het Platform gebruiken. Alleen geregistreerde Gebruikers kunnen content uploaden, berichten posten op het forum of berichten sturen naar andere Gebruikers.

5.2. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de content die hij post. Gebruikers mogen geen tekst en/of foto’s gebruiken die eigendom zijn van derden zonder de voorafgaande toestemming van de eigenaar.

5.3. De Gebruiker verbindt zich ertoe geen misleidende informatie of misleidende content te posten, waardoor misverstanden kunnen ontstaan over de geplaatste content.

5.4. De Gebruiker verbindt zich ertoe geen content te posten die in strijd is met de mensenrechten of met de goede zeden en geen discriminerende content te posten noch content die ABITAZ rechtstreeks of onrechtstreeks schade berokkent. Dit geldt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, voor berichten tussen Gebruikers.

5.5. ABITAZ behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de content van de Website (inclusief hyperlinks) en de door Gebruikers geplaatste informatie op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, en heeft het recht om de juistheid van deze content te controleren.

5.6. ABITAZ behoudt zich het recht voor om content van de Website en het Platform te verwijderen. Dit geldt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, voor gevaarlijke, verboden en schadelijke content, content die niet kadert binnen het doel van de Website en content die in strijd is met auteurs- of intellectuele eigendomsrechten van andere Gebruikers of derden.

5.7. ABITAZ behoudt zich het recht voor om content die langer dan 12 maanden op de Website of het Platform staat te verwijderen opdat de Website goed en efficiënt zou kunnen functioneren.

6. CORRECT EN VEILIG GEBRUIK VAN DE WEBSITE

6.1. Wanneer hij een Account aanmaakt en de Website gebruikt, verbindt de Gebruiker zich ertoe om:

· De Website te gebruiken in overeenstemming met onderhavige Gebruiksvoorwaarden en met de Privacy- en Cookiepolicy;

· Zich te gedragen als een verantwoordelijk en toegewijd internetgebruiker en zijn account up-to-date te houden;

· Geen handelingen te stellen die ABITAZ op een of andere manier zouden kunnen schaden;

· Zich niet te registreren met meerdere accounts en hiervoor verschillende namen te gebruiken, behalve voor Gebruikers met een professioneel en privéaccount;

· Persoonsgegevens op te geven die correct, nauwkeurig, volledig en up-to-date zijn;

· Niet de identiteit van derden te gebruiken noch een vals bedrijfsadres op te geven;

· Niet in te loggen in Accounts van derden;

· Zijn login en wachtwoord geheim te houden en derden te verhinderen in te loggen in zijn Account;

· ABITAZ onmiddellijk te informeren indien hij vaststelt dat onbevoegden zijn login en wachtwoord gebruiken;

· ABITAZ onmiddellijk in kennis te stellen van (potentiële) inbreuken op de beveiliging van de Website;

· Zijn login en wachtwoord en de technische beveiligingsmaatregelen op de Website niet te schenden, kopiëren, verdelen of verkopen aan derden;

· In geen geval de toegang tot en het gebruik van de Website te verstoren;

· Zijn software, IT en telecommunicatiesystemen te beveiligen tegen virussen en alle andere potentiële risico’s, waaronder, maar niet beperkt tot, hacking.

· Geen content te posten die nagemaakte voorwerpen en inbreuken op de auteurs- en intellectuele eigendomsrechten van derden bevat.

6.2. ABITAZ behoudt zich het recht voor om de Account van de Gebruiker onmiddellijk, eenzijdig, definitief en zonder voorafgaande kennisgeving af te sluiten en de Gebruiker de toegang tot de Website te weigeren wanneer de Gebruiker deze Gebruiksvoorwaarden niet nakomt en zonder dat de Gebruiker hiertegen beroep kan aantekenen.

6.3. Misleidend gedrag tegenover andere Gebruikers is verboden. Bij inbreuken op dit artikel is de Gebruiker een boete van minstens 150 EUR verschuldigd aan ABITAZ, onverminderd het recht van ABITAZ om van de Gebruiker te eisen dat hij alle opgelopen schade vergoedt.

7. RELATIE TUSSEN GEBRUIKERS

7.1. De Website bestaat uit een internetplatform om Gebruikers met elkaar in contact te brengen om content, ideeën, foto’s enz. te delen.

7.2. ABITAZ is alleen de eigenaar en beheerder van de Website. ABITAZ stelt alleen het Platform, dat een onlinecommunicatiesysteem is, ter beschikking van Gebruikers van de Website. Er komt geen andere juridische relatie tussen ABITAZ en de Gebruiker tot stand.

7.3. Alleen de Gebruiker is verantwoordelijk voor de relatie met andere Gebruikers. ABITAZ is geen partij bij een relatie tussen Gebruikers. Bijgevolg is ABITAZ niet aansprakelijk voor geschillen tussen Gebruikers, noch voor de inhoud, interpretatie en implementatie van overeenkomsten tussen Gebruikers.

7.4. De Gebruiker verbindt zich er in elk geval toe om de toepasselijke wet na te leven.

8. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

  1. Wat de content en de communicatie tussen Gebruikers betreft

8.1. ABITAZ vestigt de aandacht op het feit dat het niet de eigenaar is van de door Gebruikers geplaatste content en dus niet aansprakelijk kan worden gesteld voor deze content, noch voor gebreken, tekortkomingen of de onwettigheid ervan.

8.2. ABITAZ kan niet garanderen dat de weergegeven content niet in strijd is met de toepasselijke wet of met rechten of belangen van derden of bezoekers van de Website. ABITAZ kan niet garanderen dat posts of foto’s die Gebruikers uploaden correct, volledig en up-to-date zijn.

8.3. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor content die Gebruikers uploaden en die in strijd is met rechten van derden, de strafwet of de openbare orde en goede zeden. Indien iemand vaststelt dat dergelijke content aanwezig is op de Website en vindt dat zijn eigendomsrechten werden geschonden, moet hij ABITAZ onmiddellijk informeren zodat het de gepaste maatregelen kan treffen via de in artikel 11 van deze Gebruiksvoorwaarden beschreven procedure.

8.4. Alleen de Gebruiker is aansprakelijk voor de content die hij uploadt of de berichten die hij post, alsook voor alle eventuele claims of juridische gevolgen. Gebruikers zullen ABITAZ vergoeden voor en beschermen tegen eisen voor schadevergoedingen en alle aanverwante kosten van bezoekers of derden als gevolg van schendingen van of inbreuken op rechten door de geplaatste content waarvoor alleen zij verantwoordelijk zijn.

8.5. Gebruikers kunnen ABITAZ niet aansprakelijk stellen voor content die andere Gebruikers posten of uploaden, noch voor het gedrag van andere Gebruikers.

8.6. In geval van een geschil met een andere Gebruiker, zal de Gebruiker ABITAZ niet aansprakelijk stellen en zal hij ABITAZ vergoeden voor alle soorten claims, vorderingen en eisen voor schadevergoeding als gevolg van of in verband met een dergelijk geschil.

  1. Wat de Website betreft

8.7. ABITAZ hecht veel belang aan de content van de Website. Deze content kan soms echter worden gewijzigd of verwijderd, en wordt ter beschikking gesteld zonder uitdrukkelijke of impliciete garanties over de juistheid ervan. ABITAZ is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van de content van de Website, noch voor schade veroorzaakt door een verstoring ervan, ongeacht of deze content correct of niet correct was.

8.8. ABITAZ stelt alles in het werk om de toegang tot de Website 24/7 te garanderen. Door de specifieke technische eigenschappen van het internet en de informatica, en door de noodzaak om de Website periodiek te onderhouden, updaten of upgraden, kunnen wij echter geen ononderbroken toegang en diensten garanderen. In geval van een aanvaardbare discontinuïteit, onderbreking of verstoring van de toegang of de diensten, zullen wij er alles aan doen om deze problemen zo snel mogelijk te verhelpen. Zulke normale, aanvaardbare onderbrekingen of storingen zijn eigen aan internetdiensten en kunnen niet worden beschouwd als gebreken of een fout. Ze zullen in geen geval aanleiding geven tot schadevergoedingen of andere rechtsmiddelen.

8.9. ABITAZ hecht veel belang aan de aanwezigheid van hyperlinks naar websites van derden. We kunnen echter niet garanderen dat deze links werken. ABITAZ garandeert niet dat e-mails verzonden via het interne berichtensysteem tijdig en leesbaar bij de bestemmeling aankomen. Wij zijn niet aansprakelijk voor de juistheid van de informatie die is gepubliceerd op de websites van derden. In geval van een normale, aanvaardbare verstoring van deze hyperlinks of het interne mailsysteem, zal ABITAZ alles in het werk stellen om deze problemen zo snel mogelijk te herstellen. Ze kunnen in geen geval aanleiding geven tot schadevergoedingen of andere rechtsmiddelen.

8.10. ABITAZ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van gegevens als gevolg van een technische storing of menselijke fout.

8.11. ABITAZ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade, waaronder, maar niet beperkt tot, gevolgschade, winstderving of verlies van besparingen.

8.12. ABITAZ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van geld of reputatie, noch voor andere specifieke directe, indirecte of gevolgschade als gevolg van of in verband met het gebruik van de Website en het Platform. Indien mogelijk, sluiten wij garanties en aansprakelijkheid uit indien en voor zover toegestaan bij wet.

8.13. De Gebruiker zal ABITAZ vergoeden voor claims van overheden of derden wegens inbreuken van deze Gebruiksvoorwaarden en de Gebruiker zal alle schade vergoeden die ABITAZ oploopt als gevolg van zijn handelingen of nalatigheid op de Website.

9. PARTNERS

ABITAZ behoudt zich het recht voor reclame, banners, logo’s of andere commerciële informatie van partners te plaatsen. We mogen ook partnerschappen aangaan met externe partijen om advertenties of andere vormen van reclame te plaatsen, bijvoorbeeld Google. De Gebruiker erkent en stemt ermee in dat hij hiervoor geen schadevergoeding kan eisen.

10. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

10.1. De content van de Website die afkomstig is van ABITAZ zelf, zoals handelsmerken, logo’s, tekeningen, gegevens, product- of bedrijfsnamen, tekst, afbeeldingen enz. is beschermd door intellectuele eigendomsrechten en eigendom van ABITAZ, op voorwaarde dat ze geen eigendom zijn van derden die hun materiaal ter beschikking hebben gesteld op de Website.

10.2. Wij respecteren het intellectuele eigendom van anderen, en vragen dat Gebruikers van de Website dat ook doen. De intellectuele eigendomsrechten op content gepost door Gebruikers gaan niet over op ons, maar blijven van de Gebruiker. Toch geeft de Gebruiker andere Gebruikers en ABITAZ de toestemming om de content die hij heeft gepost te gebruiken om te delen.

10.3. Wanneer iemand meent dat zijn intellectuele eigendomsrechten zijn geschonden, moet hij ABITAZ hierover zo snel mogelijk informeren via mail of een aangetekend schrijven. Het is ook mogelijk dit te melden via de volgende URL: www.abitaz.com/violationform.

10.4. Deze kennisgeving moet de volgende gegevens bevatten:

· De handtekening van de houder of de persoon die handelt in naam van de houder van het intellectuele eigendomsrecht;

· Een beschrijving van het werk dat of de naam die is beschermd door intellectuele eigendomsrechten;

· Een identificatie van het werk of de naam, samen met een beschrijving en hyperlink op onze website zodat wij ze kunnen terugvinden;

· Zijn contactgegevens en die van de houder van de intellectuele eigendomsrechten;

· Een verklaring dat het werk of de naam zijn eigendom is en dat er geen geschillen lopen over de eigendom;

· De verklaring dat alle opgegeven informatie correct is en dat hij de toestemming heeft van de houder van het intellectuele eigendomsrecht om te reageren op de schending van het intellectuele eigendomsrecht;

Zodra ABITAZ alle relevante informatie heeft ontvangen over de schending, zullen wij de klacht onderzoeken en binnen 72 uur na ontvangst van de klacht de gepaste maatregelen treffen. ABITAZ behoudt zich het recht voor om de content in kwestie tijdens het onderzoek onmiddellijk te verwijderen wanneer het vermoedt dat de Gebruiksvoorwaarden zijn geschonden.

11. GEBRUIK VAN GEGEVENS

11.1. De Gebruiker erkent en stemt ermee in dat de Website gegevens opslaat en gebruikt om Accounts te kunnen beheren.

12. OVERMACHT

ABITAZ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor contractbreuk indien deze wordt veroorzaakt door een gebeurtenis die kan worden beschouwd als overmacht of het gevolg is van een gebeurtenis die buiten de controle valt van ABITAZ.

13. WIJZIGINGEN

Wanneer ABITAZ wijzigingen heeft aangebracht aan deze Gebruiksvoorwaarden, zal het de nieuwe versie op de Website beschikbaar stellen en de URL naar alle Gebruikers versturen. Deze nieuwe versie geldt dan vanaf het eerstvolgende bezoek van de Gebruiker aan de Website. Vanaf dat moment wordt ervan uitgegaan dat de Gebruiker kennis heeft genomen van en instemt met deze nieuwe versie. Het is belangrijk om bij elk bezoek aan de Website altijd de datum van de laatste update te controleren.

14. VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Indien een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig of onafdwingbaar blijkt, blijven de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverminderd van kracht. ABITAZ zal de ongeldige of onafdwingbare bepaling dan vervangen door een nieuwe bepaling waarvan de bedoeling die van de ongeldige of onafdwingbare bepaling zo dicht mogelijk benadert.

15. TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSBEVOEGDHEID

15.1. Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerd, geïnterpreteerd en afgedwongen in overeenstemming met de Belgische wetgeving die als enige van toepassing is om geschillen te beslechten.

15.2. Alleen de rechtbanken van Mechelen zijn bevoegd om geschillen als gevolg van de interpretatie of implementatie van deze Gebruiksvoorwaarden te beslechten.

16. CONTACT

Voor meer details of opmerkingen over deze Gebruiksvoorwaarden kunt u contact opnemen met ABITAZ bvba, met maatschappelijke zetel in België, 2222 ITEGEM, August Heylenstraat 7, geregistreerd in het Belgische Rechtspersonenregister onder het nummer 0649.629.883.

Klachten of geschillen moeten rechtstreeks naar bovenstaand adres worden verzonden. Alle communicatie met ABITAZ gebeurt via de Website of het volgende e-mailadres: info@abitaz.com.

Disclaimer – Gebruiksvoorwaarden

publiek toegankelijke ruimtes op de website

(Recentste versie: 9 maart 2016)

Inhoud

Disclaimer – Gebruiksvoorwaarden

publiek toegankelijke ruimtes op de website

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

GEBRUIK VAN COOKIES

CONTACT

Bedankt voor uw bezoek aan onze website www.abitaz.com, die eigendom is en wordt beheerd door ABITAZ bvba (hierna ‘ABITAZ’), met maatschappelijke zetel in België, 2222 ITEGEM, August Heylenstraat 7, geregistreerd in het Belgische Rechtspersonenregister onder het nummer 0649.629.883.

Gelieve deze Gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen aangezien het gebruik van de website impliceert dat u onderhavige Gebruiksvoorwaarden aanvaardt. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing voor elke toegang tot en gebruik van de Website door bezoekers (niet-geregistreerde gebruikers). Raadpleeg de respectieve Gebruiksvoorwaarden (op www.abitaz.com/termsofuse) voor de voorwaarden die van toepassing zijn voor geregistreerde bezoekers.

Wanneer u de Website bezoekt of op een andere manier gebruikt, erkent en aanvaardt u deze Gebruiksvoorwaarden.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De content van de Website die afkomstig is van ABITAZ zelf, zoals handelsmerken, logo’s, tekeningen, gegevens, product- of bedrijfsnamen, tekst, afbeeldingen enz. is beschermd door intellectuele eigendomsrechten en eigendom van ABITAZ, op voorwaarde dat ze geen eigendom zijn van derden die hun materiaal ter beschikking hebben gesteld op de Website.

Wij verwachten dat bezoekers de intellectuele eigendomsrechten van Gebruikers en ABITAZ respecteren.

AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

De informatie en content op de Website zijn algemeen van aard. De informatie en content worden niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en mogen dus niet worden beschouwd als persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan bezoekers of gebruikers.

ABITAZ stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de informatie en content op de Website volledig, correct, nauwkeurig en up-to-date zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen fouten voorkomen in de informatie en/of content op de Website. Wanneer de informatie en/of content op de Website onnauwkeurigheden bevat of wanneer bepaalde informatie of content niet beschikbaar is op of via de Website, zal ABITAZ alles in het werk stellen om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

ABITAZ hecht veel belang aan de content van de Website. Deze content kan soms echter worden gewijzigd of verwijderd, en wordt ter beschikking gesteld zonder uitdrukkelijke of impliciete garanties over de juistheid ervan. ABITAZ is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van de content van de Website, noch voor schade veroorzaakt door een verstoring ervan, ongeacht of deze content correct of niet correct was.

ABITAZ kan niet garanderen dat de weergegeven content niet in strijd is met de toepasselijke wet of met rechten of belangen van derden of bezoekers van de Website.

ABITAZ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor content die geregistreerde gebruikers uploaden en die in strijd is met rechten van derden, de strafwet of de openbare orde en goede zeden. Indien iemand vaststelt dat dergelijke content aanwezig is op de Website en vindt dat zijn eigendomsrechten werden geschonden, moet hij ABITAZ onmiddellijk informeren zodat het de gepaste maatregelen kan treffen.

ABITAZ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van gegevens als gevolg van een technische storing of menselijke fout. ABITAZ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade, waaronder, maar niet beperkt tot, gevolgschade, winstderving of verlies van besparingen. ABITAZ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van geld of reputatie, noch voor andere specifieke directe, indirecte of gevolgschade als gevolg van of in verband met het gebruik van de Website en het Platform. Indien mogelijk, sluiten wij garanties en aansprakelijkheid uit indien en voor zover toegestaan bij wet.

De websites waarnaar via hyperlinks wordt verwezen, worden niet beheerd, gehost of onderhouden door ABITAZ. Wij zijn niet aansprakelijk voor de content van zulke websites, noch voor de links die erop staan.

ABITAZ hecht veel belang aan de aanwezigheid van hyperlinks naar websites van derden. We kunnen echter niet garanderen dat deze links werken. Wij zijn niet aansprakelijk voor de juistheid van de informatie die is gepubliceerd op de websites van derden. In geval van een normale, aanvaardbare verstoring van deze hyperlinks of het interne mailsysteem, zal ABITAZ alles in het werk stellen om deze problemen zo snel mogelijk te herstellen. Ze kunnen in geen geval aanleiding geven tot schadevergoedingen of andere rechtsmiddelen.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Het gebruik van de Website door niet-geregistreerde gebruikers wordt beheerd, geïnterpreteerd en afgedwongen in overeenstemming met de Belgische wetgeving die als enige van toepassing is om geschillen te beslechten.

Alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel zijn bevoegd om geschillen als gevolg van de interpretatie of implementatie van deze Gebruiksvoorwaarden te beslechten.

GEBRUIK VAN COOKIES

Tijdens uw bezoek aan de Website kunnen cookies worden geïnstalleerd op de harde schijf van uw computer om de functies van de Website te verbeteren en af te stemmen op de behoeften van terugkerende bezoekers. Deze cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag (op andere websites) van bezoekers te registreren. U kunt in uw internetbrowser het gebruik van cookies uitschakelen, instellen dat u een waarschuwing wenst te krijgen telkens als een cookie wordt geïnstalleerd of instellen dat cookies van uw harde schijf worden verwijderd. Raadpleeg de hulpfunctie van uw webbrowser.

Raadpleeg onze Privacy- en Cookiepolicy op www.abitaz.com/cookies.

CONTACT

Voor meer details of opmerkingen over deze disclaimer kunt u contact opnemen met ABITAZ bvba, met maatschappelijke zetel in België, 2222 ITEGEM, August Heylenstraat 7, geregistreerd in het Belgische Rechtspersonenregister onder het nummer 0649.629.883.

Klachten of geschillen kunt u mailen naar het volgende e-mailadres: complaints@abitaz.com.

* * *